Türkiye'de Çalışma İzni Başvurularında Gereken Belgeler

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA GEREKEN BELGELER

Çalışma izni başvurusu yapılırken gereken şartların yanında bazı belgeler talep edilmektedir. Bu belgeleriz tam ve titiz bir biçimde hazırlanması ve İnternet ortamından başvurulması gerekmektedir. Zira herhangi bir yanlışlık ve eksiklik durumunda çalışma izni başvuruları reddedilebilir, hatta izin belgesi verilmişse sonradan fark edilen bir durum neticesinde çalışma izinleri reddedilebilir. Dolayısıyla, belgeler hazırlanır ve başvuru yapılırken yardım alınması daha sağlıklı olacaktır. Tüm çalışma izni başvuruları için yabancilar.org ‘un iletişim sayfasından veya +90 212 970 02 88 numaralı telefonundan bize ulaşabilirsiniz.

Gerekli belgeler aşağıdaki şekilde olup, hem işveren hem de yabancı tarafından ayrı ayrı hazırlanması gerekmektedir:

A. Yabancıdan İstenilen Belgeler

 1. En az 6 ay süreli ikamet tezkeresi (Türkiye’den başvuru halinde geçerlidir.)
 2. Pasaport fotokopisi (Arapça, Çince, Vietnamca, Korece, Rusça gibi Latin harfi olmayan pasaportların yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi veya noter tarafından onaylanması gerekmektedir.) Not: Pasaport bitim tarihinden 60 gün öncesinden başvurunun yapılması gerekmektedir. Çalışma izin başvurusu tarihinden itibaren 60 gün daha pasaport süresinin bulunması aranır.
 3. 1 adet fotoğraf (Arka fonu beyaz, biometrik olmalı)
 4. Diploma (veya Geçici Mezuniyet Belgesi) fotokopisi (Yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi veya noter tarafından onaylanması gerekmektedir.) Not: Yabancının mesleki hizmet alanında çalışması için diploma zorunludur. Not 2: Yabancının ev hizmetleri alanında çalışması için ise diploma zorunlu değildir, bitirilen en son okulun bilgisi yeterlidir.
 5. Mesleğin mahiyetine göre istenilecek diğer belgeler (Aşağıda izin türlerine ve bazı sektörlere ilişkin gereken ek belgeler yazmaktadır.)

B. Yabancı İşçi İstihdam Edecek İşveren Tarafından İstenilen Belgeler

 1. İşveren veya işveren vekili adına alınmış elektronik imza ve KEP adresi
 2. İşveren ve çalışacak yabancı arasında imzalanmış iş sözleşmesi
 3. Çalışılacak kuruluşa ait güncel faaliyet belgesi
 4. Çalışılacak kuruluşun en son sermaye ve ortaklık detaylarının yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 5. Son yılın kar ve zarar tablosu (Vergi dairesi ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanması gerekir.)
 6. Yapılan işin faaliyet konusuna göre istenilecek diğer belgeler (Aşağıda izin türlerine ve bazı sektörlere ilişkin gereken ek belgeler yazmaktadır.)

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN YURTDIŞI ÇALIŞMA VİZESİ BAŞVURULARI

Normal şartlarda çalışma izni başvuruları, Türkiye içinden yapılacaksa gereken evrakın hazırlanması neticesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Ancak çalışma izni başvurularının Türkiye dışından, yabancının kendi ülkesinden yapılması halinde ise bu başvurular Türk Konsolosluklarına yapılmalıdır. 

Yabancı, yurtdışında çalışma izni başvurusu yapacaksa, işvereni ile imzalamış olduğu İş Sözleşmesi ile Türk Konsolosluğuna giderek vize başvurusunu yapar. Bu başvuru neticesinde yabancıya, konsolosluktan bir referans numarası temin edilir. Bu referans numarasının aracı olarak tarafımıza iletilmesi ile çalışma izni başvuru işlemleri tamamlanır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylandığında yabancı, Konsolosluğa giderek çalışma vizesini alıp Türkiye’ye giriş yapabilir. 

ÇALIŞMA İZİN TÜRLERİNE GÖRE İSTENİLEN DİĞER BELGELER

1. Süreli Çalışma İzni: 

Çalışma izni başvurusunda bulunacak yabancının eşinin ve baktığı çocuklarının çalışma izni başvurusunda bulunabilmesi için gereken ve ilgili yabancı ile beraber 5 sene boyunca kesintisiz ve hukuka uygun olarak kaldığını ispatlayan emniyet makamlarından alınan belge

2. Süresiz Çalışma İzni:

a. Yabancı en az 8 sene boyunca kesintisiz ve hukuka uygun bir şekilde Türkiye’de ikamet ettiğini ispatlayan emniyet makamlarından alınan belge veya
b. Yabancının toplamda 6 yıllık hukuka uygun çalışma geçmişinin bulunması durumunda yabancının çalıştığı işyerlerinin unvan ve SGK numaralarını gösteren yazı

3. Bağımsız Çalışma İzni:

 1. Yabancının Türkiye’de faaliyette bulunmak istediği bilimsel, teknik veya mesleki eğitimini gösteren belgeler
 2. Yabancının en az 5 yıl boyunca kesintisiz ve hukuka uygun bir biçimde Türkiye’de ikamet ettiğini ispatlayan emniyet makamlarından alınan belge
 3. Yabancının mesleği ile ilgili olarak mesleğini icra ettiğine dair belgeler

BAZI SEKTÖRLERE İLİŞKİN GEREKLİ EK BELGE VE BİLGİLER

1. Eğitim Sektörü:

Yabancının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel öğretim kurumlarında çalışması halinde MEB’den alınmış mesleki yeterlilik belgesi (Ön İzin Belgesi)

Yabancı çalıştıracak özel öğretim kurumları ise MEB’den “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ve “Ruhsatname” almalıdır.

2. Ev Hizmetleri:

Ev hizmetleri olarak sadece yaşlı, hasta ve çocuk bakımı için çalışma izni verilebilir.

Yaşlının 65 yaş veya üstü, çocuğun 15 yaşından küçük olması gerekmektedir.

3. Sağlık Sektörü:

Yabancının Sağlık Bakanlığı’na bağlı özel sağlık kurumlarında sağlık mensubu olarak çalışması halinde görev yapacakları sağlık kurumunun bulunduğu ildeki Sağlık Müdürlüğünden alınan mesleki yeterlilik belgesi (Ön İzin Belgesi)

Yabancı çalıştıracak özel sağlık kurumları ise İl Sağlık Müdürlüğünden Faaliyet İzin Belgesi almalıdır.

4. Turizm Sektörü:

Yabancı istihdam edecek turizm işletme belgesi olan işyerlerinden Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış İşletme ve Yatırım Belgesi; belgesi olmayan işyerlerinden ise Ticaret Odasından alınmış Faaliyet Belgesi

5. Eğlence Sektörü:

Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmiş veya noterce onaylanmış Bonservis (üzerinde Apostil şerhi bulunmalıdır.)

İş Sözleşmesi (Hem Türkçe, hem de yabancının dilinde yapılmalıdır. İşveren ve yabancının ıslak imzaları bulunmalıdır.)

Yabancı istihdam edecek işyerinden Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan İşletme Belgesi

Yabancı Sanatçılarla Yapılacak İş Sözleşmelerinde Bulunması Gerekenler:

 1. Yabancının Türkiye’den dönüşünde oluşacak dönüş bileti ve yol masraflarının işveren tarafından karşılanacağına ilişkin ibare,
 2. Ücretin her 6 ayda bir, asgari ücretin 3 katından daha az olmayacağına dair ibare,
 3. İşyeri Vergi Numarası,
 4. Danışma amacıyla yerleştirilmiş 155 Polis İmdat ve 157 İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Yardım Hattı, ALO 170 yardım hattı numaraları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın irtibat numaraları

6. Havacılık Sektörü:

Yabancı pilota ait Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmiş veya noterce onaylanmış Pilot Lisansı

7. Mühendis ve Mimarlar:

 1. Yabancı istihdam edecek işyerlerinden aynı meslekte Türk mühendis veya mimar istihdam edildiğini gösteren ücret bordrosu
 2. Yabancı mühendis veya mimarın yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde ayrıca Diploma (veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi)

8. Doğrudan Yabancı Yatırıma İlişkin Şirketler:

Doğrudan Yabancı Yatırımlar kapsamında faaliyet gösteren şirket ve bu şirketlerin şubelerine yönelik olarak; şirketin son yıl boyunca yaptığı ihracatın en az 1,000,000.00 USD (bir milyon Amerikan Doları) olduğunu gösteren belgeler (Dekont, banka yazısı, döviz alım belgesi, şirket onaylı gelir tablosu vb. belgeler)

9. İrtibat Büroları:

 1. Yabancı çalıştıracak irtibat büroları için Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen faaliyet izni belgesi
 2. İrtibat bürosunun son 2 yıl içerisinde yurt dışından 200,000.00 USD (iki yüz bin Amerikan Doları) getirdiğine dair evrak (Dekont, banka yazısı, döviz alım belgesi vb. belgeler)

Uygun fiyatlarımızdan yararlanarak çalışma izni için gereken belgeleri hazırlamak ve çalışma iznine başvuru hizmetleri için bize ulaşın.