Yabancıların Türkiye'de Mülk edinmesi ile İlgili Sık Sorulan Sorular

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE MÜLK EDİNMESİ

SIK SORULAN SORULAR

1. Yabancıların taşınmaz ediniminde ne gibi sınırlamalar vardır?

Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz satın almaları ancak kanuni sınırlamalar dâhilinde mümkündür.

Askeri yasak sahalarda yabancıların taşınmaz satın alımı mümkün değildir.

Türkiye’de yabancı uyruklu gerçek kişiler en fazla 30 hektar taşınmaz elde edebilir. Bakanlar kurulu bu miktarı iki katına arttırmaya yetkilidir.   

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu (%10) geçemez.  

Bakanlar Kurulunca stratejik alan ve özel güvenlik bölgeleri tayin edilen yerlerde yabancı edinimi mümkün bulunmamaktadır.

2. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimi için ikamet izni gerekir mi?

Türkiye’de geçerli Tapu Kanunu’nun ilgili maddesinde “Yasal sınırlamalara uyulmak şartıyla, Bakanlar Kurulu tarafından saptanan ülkelerin vatandaşları Türkiye’de gayrımenkul edinebilir” hükmü ortaya konmaktadır. Bu ülkelerin vatandaşı olan gerçek kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmesi için ayrıca oturum izni almasına gerek yoktur.

3. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz mal satın almaları için İçişleri Bakanlığı’nın izin gerekir mi?

Belirlenmiş ülkelerin vatandaşlarının taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmek için İçişleri Bakanlığı’nın iznine ihtiyaç bulunmamaktadır.

4. “Mavi kart” kimlik belgesi olarak kullanılabilir mi?

12.04.2013 tarihinden itibaren düzenlenmiş olan Mavi Kartlar tek başına kimlik belgesi yerine kullanılabilir.

5. Yapısız taşınmazlarda 2 yıl içinde proje onaylatma mecburiyeti var mıdır?

Tapu Kanunu’nda yer alan “yabancı uyruklu gerçek kişilerin satın aldıkları yapısız taşınmazla ilgili projelerini 2 sene içerisinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır” hükmü gereğince iki yıl içinde onaylatma değil, onaya sunma mecburiyeti bulunmaktadır.

6. Şirketler yapısız taşınmaz edindiklerinde proje geliştirmek zorunda mıdır?

Tüzel kişiliğe sahip yabancı ticaret şirketleri Türkiye’de özel kanun hükümleri gereğince taşınmaz edinebilir. Bu çerçevede söz konusu şirketlerin ayrıca proje geliştirme zorunluluğu yoktur.

7. Türkiye’de Kurulu şirketin yabancı ortağının Bakanlar Kurulunca belirlenen listede yer almaması halinde, şirketin taşınmaz satın alması mümkün müdür?

Yabancı sermayeli şirketler Türk yasaları gereğince kurulmuş tüzel kişiliklerdir. Taşınmaz satın alımında şirket ortaklarının Bakanlar Kurulunun belirlediği listede olmaması taşınmaz edinimine engel olmaz.

8. Yabancı sermayeli şirketler taşınmaz mal satın alma işlemleri ile ilgili olarak Valiliğe başvurmak zorunda mıdır?

Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mal ediniminde Ticaret Sicil Müdürlüklerince verilen yetki belgesinde “36.madde kapsamındadır” veya “36.madde kapsamında değildir” ibareleri göz önünde tutulur. Yalnızca 36. madde kapsamındaki şirketlerin taşınmaz edinimi Valilik sürecine tabidir. Dolayısıyla 36. madde kapsamı dışındaki şirketlerin Valiliğe müracaat etme mecburiyeti bulunmamaktadır.

9. Yabancı uyruklu gerçek kişilere mirasın intikali söz konusu mudur?

Yabancı uyruklu gerçek kişilere mirasın intikali mümkündür. Ancak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen listede yer almayan ülke vatandaşına miras kalması halinde, intikalden sonra elden çıkarılması, yapılmadığı takdirde ise tasfiyesi icabetmektedir.

10. Türkiye’de taşınmaz mal satın alabilen ülkelerin listesine nasıl erişebilirim?

Türkiye’de taşınmaz mal satın alabilen ülke listesi kamuya açık değildir. Ülke bazında edinim durumu Tapu Müdürlüklerinden öğrenilebilir.

11. Pasaportun tercümesi gerekir mi?

Latin alfabesi dışındaki alfabelerin kullanıldığı pasaport ve yabancı ülke kimlik belgelerin Türkçe çevirisi gerekmektedir.

12. Taşınmaz ediniminde gereken belgeler nelerdir?

. Tapu Belgesi,

. Kimlik kartı veya pasaport (Latin alfabesi haricinde ise tercümesi ile birlikte),

. İlgili Belediyeden alınacak, taşınmazın ''Emlak Rayiç Değeri Belgesi'',

. Zorunlu deprem sigortası poliçesi (Binalar için),

. Satıcıya ait bir adet, alıcıya ait iki adet fotoğraf (6 ay içinde çekilmiş, 6x4 ebatında),

. Yabancının Türkçe bilmemesi halinde bir yeminli mütercim,

. Yurt dışında düzenlenmiş vekâletnameyle işlem yapılıyor ise, çevrisiyle birlikte vekâletnamenin aslı veya tasdikli örneği.

13. Yabancı sermayeli firmaların taşınmaz mal edinimindeki sınırlamalar nelerdir?

Yabancı sermayeli firmaların taşınmaz mal edinimlerinde herhangi bir sırlama bulunmamaktadır. Bu firmalar faaliyetlerine uygun olmak şartıyla istedikleri miktarda taşınmaz edinebilir.