Yabancı Doktorlar İçin Çalışma İzni Nasıl Alınır?

YABANCI DOKTORLARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

GENEL HUSUSLAR:

1) Yabancı doktorlar Türkiye’de yalnızca özel hastahane ve tıp merkezlerinde istihdam edilebilirler.

2) Yabancı doktorun Türkiye’de çalışabilmesi için:

a) Yabancı ülkedeki bir tıp fakültesinden mezun olan doktorların öncelikle diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini kanıtlayan belgeyi alması gerekir.

Tıp diplomasının denkliğine ilişkin belge için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına, uzmanlık belgelerinin denkliği için ise Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekir.

b) Müracaat tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde en az (B) seviyesinde Türkçe dil bilgisine sahip olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekir.

Anılan dil belgesi Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) alınabilmektedir. Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlardan belge talep edilmez.

c) İlk kez Türkiye’de çalışacak olan doktorların, geldikleri ülkenin yetkili makamlarından aldıkları, kanunen mesleğini yapmaya engel durumunun bulunmadığını gösteren belge almaları gerekir.

Bu belge, Türkiye’deki eğitim kurumlarından mezun olanlardan, başvuru tarihi itibarıyla 5 yıldır Türkiye’de kesintisiz oturduğunu belgeleyenlerden ve ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan istenmez.

3) Yukarıdaki şartları sağlayan yabancı Doktor, belirtilen belgelerle birlikte çalışacağı özel hastane veya tıp merkezine başvuru yapabilir. Doktor ile özel hastane/tıp merkezi arasında hizmet sözleşmesi düzenlenir ve taraflarca imzalanır.

4) Yabancı doktorun çalışma izin başvurusu, doktoru çalıştıracak özel sağlık kuruluşu tarafından, dilekçe ekinde hizmet sözleşmesi ve yukarıda belirtilen belgelerle birlikte bulunulan ilin Sağlık Müdürlüğü’ne yapılır.

Belgelerde eksiklik ve uygunsuzluk bulunmaması halinde, doktorun diploma ve/veya uzmanlık belgesinin bir örneği, Sağlık Müdürlüğü tarafından, tescil ve denklik işlemlerinin sorgulanması için, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tescil, Denklik İşlemleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.

Anılan Daire Başkalığından gelen olumlu cevap baz alınarak ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “yabancı doktorun özel sağlık kuruluşunda çalışabileceğine dair belge (ön izin belgesi)” düzenlenir.

5) Valilik, sözkonusu ön izin belgesi ve beraberindeki belgeler, Çalışma İzni alınmasını teminen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Yabancı doktorun diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge.

2) Doktorun ilgili Türkçe dil sınavında (B) veya üzerinde aldığına dair belge.

Bu belge;
a) Başvuru tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ibraz edilmek zorundadır.

 b) Türkçe eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlardan istenmez.

3) İlk kez Türkiye’de çalışacakların, kendi ülkelerinin yetkili makamlarından alacakları, kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge.

Bu belge;
a) Müracaat tarihinden önceki bir yıl içerisinde Türkiye’deki öğretim kurumlarından mezun olanlardan,

b) Başvuru tarihi itibarıyla beş yıldır Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğini belgeleyenlerden,

c) Ülkelerindeki olağanüstü hal nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olanlardan,

istenmez.

4) Yabancı doktor ile doktorun çalışacağı özel sağlık kuruluşu arasında imzalanan hizmet sözleşmesi.