Turkuaz Kart Nedir? Kimlere Verilir?

TURKUAZ KART

Turkuaz Kart Nedir?

Bilim ve teknolojiye katkısı, eğitim düzeyi, mesleki tecrübesi, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ve Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri göz önünde tutularak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı tarafından tespit edilen esaslara uygun olarak talep eden yabancılara verilen izin belgesidir.

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bahsekonu 3 yıllık geçiş süresi içerisinde, işveren veya yabancıdan, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgeler talep edebilir. Geçiş süresi içinde iptal edilmeyen Turkuaz Kartlardaki “geçiş süresi” kaydı kaldırılır ve “süresiz Turkuaz Kart” verilir.

Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kala yapılır. Bu süre aşıldığı takdirde, yapılan “süresiz Turkuaz Kart” başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

Turkuaz Kart sahibi yabancının eş ve çocuklarına ikamet izni yerine geçen belge verilir.

Turkuaz Kart sahibi yabancı süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır.

Geçici koruma sağlanan yabancılara Turkuaz kart verilmez.

Kimlere Verilebilir (5. Madde)?

a) Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,

b) Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı,

ç) Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan,

d) Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde faaliyette bulunan yabancılara verilebilir.

Turkuaz Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

. Türkiye içinden yapılan başvuru doğrudan online sistem üzerinden, yurt dışında yapılan başvuru ise bulunulan ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılır.

. Yurt dışından yapılan başvuru sırasında yabancı tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler Türk dış temsilciliğince elektronik ortamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilir.

. Türkiye’de yasal olarak ikamet eden yabancı, yurt içinden yabancı kimlik numarası ile sistem üzerinden doğrudan kendisi başvuru yapabilir.

. Yurtiçi ve yurtdışından gerçekleştirilen Turkuaz Kart başvurularını, yabancı adına yetkili aracı kurumca da yapılabilir.

. Turkuaz Kart başvurusu sırasında yabancı ve yakınına ait bilgi ve belgeler sisteme girilerek başvuru tamamlanır.

Turkuaz Kart Sahibi Yakını İçin İkamet İzni Başvurusu

Turkuaz Kart sahibi yakını için ikamet izni başvurusunun, Turkuaz Kart başvuru usulüne göre ve bu başvuru ile aynı anda Bakanlığa yapılması esastır.

Ancak, yurtdışından yapılan Turkuaz Kart başvurusunda, Turkuaz Kart sahibi yakınının ikamet izni başvurusu için gerekli bilgilerinin bulunmaması halinde bu yabancıların başvuruları Türkiye’ye giriş tarihlerinden itibaren vize veya vize muafiyeti sürelerini aşmamak koşuluyla en geç doksan gün içinde Bakanlığa yapılabilir.

Turkuaz Kart başvuru sahibinin yakını için gerçekleştirilecek oturum izni müracaatı sırasında, yabancının eşiyle olan evlilik bağını ve çocuğuyla olan velayet ilişkisini gösteren belgeler de sisteme yüklenir.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

1-) Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenir:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,

c) Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi,

ç) Turkuaz Kart verilebilecek yabancılar bakımından;

. Kalifiye işgücü sağlaması öngörülen yabancılar için özgeçmiş, mesleki tecrübe, iş sözleşmesi, diploma, atama veya görevlendirme yazısı, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri,

. Kalifiye yatırımcı olması öngörülen yabancılar için istihdam düzeyi, mali yeterlilik, yatırım büyüklüğü, ihracat tutarı, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri,

. Bilim insanı veya araştırmacı için, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, diploma, sahip olunan akademik çalışmalar veya ticari marka, lisans veya patent belgeleri ile benzeri,

. Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarı kazanmış yabancının, bu başarısını kanıtlayan belgeler ile benzeri,

. Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler ile benzeri,

dökumanlar içerisinden Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce belirlenenler.

Uygunluk Belgesi
1) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce belirlenen kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygunluk belgesi düzenlenir.

2) Uygunluk belgesinin şekli ve içeriği her bir yabancı grubu için ayrı ayrı olmak üzere ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce hazırlanır.

3) Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, uygunluk belgesi düzenlenmesi bakımından ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarını belirlemeye, değiştirmeye veya bunlara yenilerini eklemeye yetkilidir.

4) Bununla birlikte, uygunluk belgesine sahip olmak, Turkuaz Kart başvurusunun olumlu değerlendirilmesinde herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz.