Türkiye'de Şirket Kurmaya İlişkin İşlemler

TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca;

. Yabancıların Türkiye’de doğrudan yatırım yapması serbesttir.

. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılar ile eşit muameleye tabidirler.

. Çalışma veya ikamet izniyle yurt dışında ikamet ettiğini belgeleyen Türk vatandaşları yasanın uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

Yabancı yatırımcılar, anonim ve limited şirketlerin yanı sıra her türlü şirket kurabilir.

Yabancı devlet kanunlarına göre kurulan şirketlerin Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak şartıyla irtibat bürosu açmalarına izin verilebilir. Bu izni vermeye Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.

YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİ TACİRİN KAYDINDA TALEP EDİLEN EVRAK

 1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
 2. Noterden düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi
 3. Pasaport sureti (tercüme edilmiş noter onaylı) ve vergi numarası dökümü
 4. Oda kayıt beyannamesi 

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞUNDA TALEP EDİLEN EVRAK;

 1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Kuruluş bildirim formu 
 3. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı ana sözleşme (4 nüsha)
 4. Şirket yetkililerine ait imza sirküleri
 5. Ortaklara ait T.C. Kimlik dökümü
 6. Yabancı uyruklu ortağın pasaport sureti ve vergi numarası dökümü, apostilli faaliyet belgesi ve  sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname
 7. Oda kayıt beyannamesi 
 8. Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının çalışma veya oturum izin belgelerini eklemeleri gerekir. (Türkiye’de oturan yabancı ise oturum iznini ibraz etmelidir)

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOMANDİT ŞİRKET KURULUŞUNDA TALEP EDİLEN EVRAK

Kollektif şirket kuruluşunda talep edilen evrak komandit şirketler için de geçerlidir.

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN KOOPERATİF KURULUŞUNDA TALEP EDİLEN EVRAK

 1. Dilekçe
 2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ana sözleşme kitapçığı (2 nüsha)
 3. Bakanlık izin yazısı
 4. Kurucuların belgelerde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü
 1. Yabancı uyruklu ortağın pasaport sureti ve vergi numarası dökümü, apostilli faaliyet belgesi ve  sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname. 
 2. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannamesi (1 nüsha)
 3. Noter onaylı ana sözleşme özeti (2 nüsha)
 4. Oda Kayıt beyannamesi 

YABANCI UYRUKLU ORTAĞI OLAN LİMİTED ŞİRKET KURULUŞUNDA TALEP EDİLEN EVRAK

 1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Kuruluş bildirim formu 
 3. Noter tasdikli ana sözleşme
 4. Kurucular ve müdürlerin  kimlik dökümü
 5. Tercüme edilmiş pasaport sureti ve vergi numarası dökümü
 6. Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi
 7. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları
 8. Oda kayıt beyannamesi 

BAKANLIK İZNİNE TABİ OLMAYAN YABANCI ORTAKLI ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU SIRASINDA TALEP EDİLEN EVRAK;

 1. Dilekçe (yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Kuruluş bildirim formu 
 3. Noter tasdikli ana sözleşme
 4. Kurucuların ve yetkililerin belgelerde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü
 5. Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve vergi numarası dökümü, apostilli faaliyet belgesi ve  sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname. 
 6. Yetkililerinin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
 7. Tahsil edildiğine dair kaşeli ve imzalı banka dekontları
 8. Oda kayıt beyannamesi 

BAKANLIK İZNİNE TABİ YABANCI ORTAKLI ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU SIRASINDA TALEP EDİLEN EVRAK

Bankalar, Katılım bankaları, Finansal kiralama şirketleri, Faktoring şirketleri, Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, Varlık yönetim şirketleri, Sigorta şirketleri, Holdingler, Döviz büfesi işleten şirketler, Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, Lisanslı depoculukla uğraşan şirketler, Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, Ürün ihtisas borsası şirketleri, SPK’na tabi olan şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişiklikleri Bakanlık iznine tabidir.

 1. Dilekçe 
 2. Kuruluş bildirim formu 
 3. Noter tasdikli Ana Sözleşme (4 nüsha)
 4. Kurucu ve yetkililerin belgelerde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü
 5. Yabancı ortak gerçek kişi ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti ve vergi numarası dökümü, apostilli faaliyet belgesi ve  sicil özeti noter onaylı tercümesi, kuruluş işlemlerini yürütecek gerçek kişiye verilen noter onaylı tercüme edilmiş vekaletname.
 6. Yetkililerin unvan altında imza beyannamesi
 7. Bakanlık izin yazısı
 8. Tahsil edildiğine dair kaşeli ve imzalı banka dekontları
 9. Oda kayıt beyannamesi 

HİSSE DEVRİ YOLU İLE YABANCI UYRUKLU GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİNİN ŞİRKETE ORTAK OLMASI DURUMUNDA TALEP EDİLEN EVRAK

 1. Dilekçe 
 2. Limited şirkette noter onaylı  ortaklar kurulu kararı, kolektif ve komandit şirkette ana sözleşmenin ilgili maddelerinde değişikliğe ilişkin imzaları noter onaylı tadil tasarısı
 3. Noterde düzenlenen hisse devir sözleşmesi (1 nüsha)
 4. Yabancı ortak gerçek kişi ise noter onaylı pasaport sureti ve vergi numarası dökümü.
 5. Yeni ortağın belgelerde T.C. Kimlik numarası belirtilmiyor ise T.C. Kimlik dökümü

YABANCI UYRUKLU BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİNİN TESCİLİ

Yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye İstanbul şubesinin kuruluşu için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir.

 1. Dilekçe 
 2. Kuruluş bildirim formu 
 3. Tür vekil için düzenlenen noter onaylı 4 kopya vekaletname sureti.
 4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı.
 5. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı 4 nüsha beyanname ve 4 nüsha ilanı.
 6. Şube yetkilisi TC uyruklu ise T.C. Kimlik dökümü, yabancı uyruklu ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti
 7. Şube temsilcisinin şube unvanı ile düzenlenen imza beyannamesi (2 adet) 
 8. Oda kayıt beyannamesi 
 9. Yabancı müdürün onaylı pasaport sureti ve Türkiye'de ikamet ediyor ise onaylı ikamet izin tezkeresi