Türkiye'de Çalışma İzni / Sık Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR

SORU: 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir?

CEVAP: 28/7/2016 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yeni Kanunla birlikte, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun  yürürlükten kaldırılmıştır.

SORU: 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu neyi öngörmektedir?

CEVAP: 6735 sayılı Kanun; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların tespiti, uygulanması, takibi ve yabancılara verilecek çalışma vizesi ve çalışma vizesi muafiyetlerine ilişkin iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemeyi öngörmektedir.

SORU: 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu kimleri kapsamaktadır?

CEVAP: Bu Yasa; Türkiye’de çalışmak için müracaat eden ya da çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek için müracaat eden veya görmekte olan, staj yapmak üzere müracaat eden veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunmak amacıyla bulunan uluslararası hizmet sunan yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri içerir.

SORU: Yabancıların çalışma vizeleri hangi makam tarafından verilir?

CEVAP: Türkiye’de yabancılara çalışma vizesi vermeye yetkili merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır.

SORU: Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır?

CEVAP: Çalışma vizesi başvuruları yabancı şahısları çalıştırmak isteyen işveren, kişi veya kuruluşlarca yapılmaktadır.

1- Yurtdışından yapılan başvuru: Yabancılar, yurt dışından çalışma vizesi için ilk başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Bu başvuru esnasında Türkiye’deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini temsilciliğe ibraz ederler. Başvurunun kabulü halinde temsilcilik tarafından yabancı şahsa bir referans numarası verilir.

Türkiye’de bulunan işveren veya işveren vekili, söz konusu referans numarası ile, e-devlet üzerinden sisteme girerek çalışma vizesi başvurusunda bulunur. Dış temsilcilik yoluyla yapılan başvurularda, temsilciliğe yapılan başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin elektronik ortamda çalışma vizesi başvurusunu yapması ve yine aynı 10 işgünü içinde gerekli belgeleri Çalışma Bakanlığı’na ulaştırması zorunludur. 

2- Yurtiçinden yapılan başvuru: Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen ikamet vizeleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az “altı ay” süreli oturum izni almış ve izi süresi bitmemiş yabancılar için ilgili işverenler başvurularını yurt içinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapabilirler. İnternet üzerinden yapılan çalışma vizesi başvurusunun tamamlanmasından sonra imzalanacak Başvuru Formu ve dilekçe 6 işgünü içinde Çalışma Bakanlığı’na teslim edilmelidir.


SORU: Çalışma vizesi başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması nasıl yürütülmektedir?

CEVAP: Çalışma vizesi başvurusunun sonucu (izin veya ret) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverene e-posta yoluyla bildirilir. Yurtdışından yapılan başvurularda sonuç, ilgili dış temsilciliğe de online olarak ayrıca bildirilir. Çalışma vizesi verilmesi halinde, yabancının başvuru yaptığı dış temsilciliğimize giderek çalışma ve ikamet vizesi harçları ile vize harcını ödemesi gerekmektedir. Türk Dış Temsilciliği yabancı şahsın pasaportuna vize etiketi yapıştırdıktan sonra şahıs Türkiye’ye giriş yapabilir. Söz konusu harçlar ödenmeksizin yurda giriş yapan yabancıların çalışma vizeleri geçerlilik kazanmamaktadır. Düzenlenen çalışma vizesi kartı PTT Kargo ile işveren adresine ulaştırılmaktadır.


SORU: Çalışma vizesi taleplerinin reddedilmesi halinde itiraz merci neresidir?

CEVAP: Çalışma vizesi verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma vizesinin iptal edilmesine ilişkin Bakanlıkça verilen kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden yapılmakta olup, itiraza ilişkin dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi icabetmektedir. İtirazın Çalışma Bakanlığınca reddedilmesi durumunda idarî yargı yoluna başvurulabilir.

SORU: Çalışma vizesi talebimiz reddedildi, yeniden başvuru yapabilir miyiz?

CEVAP: Çalışma vizesi talebi reddedilen yabancılar için yeniden çalışma vizesi başvurusu yapılması mümkün bulunmaktadır.


SORU: Süreli çalışma vizesi nedir? (6735 sayılı Kanun Md. 10/1-2)

CEVAP: Çalışma vizesi başvurusunun olumlu bulunması hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak şartıyla, belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma vizesi verilir.

Yapılacak çalışma vizesi uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma müracaatında maksimum iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise maksimum üç yıla kadar çalışma vizesi verilir.

SORU: Süresiz çalışma vizesi nedir? (6735 sayılı Kanun Md. 10/3-4)

CEVAP: Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz yıl kanuni çalışma vizesi olan yabancılar süresiz çalışma vizesine başvurabilir. Fakat, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz.

Süresiz çalışma vizesi olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır. Süresiz çalışma vizesi olan yabancı, özel kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe dair kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır. Süresiz çalışma vizesi olan yabancının seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

SORU: Bağımsız çalışma vizesi nedir? (6735 sayılı Kanun Md. 10/6-8) 

CEVAP: Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma vizesi verilebilir.

Bağımsız çalışma vizesinin uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki iş veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır.

Bağımsız çalışma vizesi, süreli olarak düzenlenir.


SORU: Çalışma vizeleri nasıl uzatılır?

CEVAP: Bakanlığımızca verilmiş bir çalışma vizesinin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma vizesinin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, vizesi süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma vizesinin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.

Çalışma vizesinin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi elektronik ortamda yapılır ve akabinde başvuru formu yabancı ve işveren tarafından imzalanarak altı işgünü çerisinde şahsen veya posta ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim edilir.

SORU: Çalışma vizesi uzatma başvurusu sonuçlanana kadarki süreçte yabancı şahıs çalışmaya devam edebilir mi?

CEVAP: Çalışma vizesi uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma vizesi vaktinin sona erdiği tarihten itibaren kırk beş günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir.

SORU: Çalışma vizeleri için harç ve değerli kâğıt bedeli ödenecek midir?

CEVAP: 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma vizesi belgeleri için harç tahsil edilir. Çalışma vizesi talebinin Çalışma Bakanlığınca uygun görülmesi halinde, verilecek vizesi süresine göre, çalışma vizesi harcı yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeniden değerleme oranı baz alınarak belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayımlanmaktadır. Harç miktarları ve yatırılacak Banka şubelerine ilişkin bilgiler ÇSGB internet sitesinde yer almaktadır.

Değerli kâğıt bedeli: Düzenlenen çalışma vizesi ve çalışma vizesi muafiyetinden değerli kâğıt bedeli (2017 yılı için 63 TL) alınmaktadır.

SORU: Çalışma vizelerinden İkamet vizesi harcı alınmakta mıdır?

CEVAP: İlgili Kanunla, çalışma vizeleri ve çalışma vizesi muafiyetleri oturum izni harcından muaf tutulmuştur.

SORU: Çalışma vizesi harçları ve değerli kâğıt bedelini nasıl ödeyeceğiz?

CEVAP: Yurtiçinden yapılan çalışma vizesi (süre uzatımları dahil) başvurularında, talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygun bulunan yabancılar için çalışma vizesi harcı  ve değerli kâğıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması zaruridir.  

Harç ve değerli kâğıt bedelleri sadece bildirilen Bankaların şubelerine yatırılabilmektedir. Yapılan ödemeler elektronik ortamda Çalışma Bakanlığınca görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında Bakanlığa ayrıca makbuz ibrazına gerek bulunmamaktadır.

Yurtdışından yapılan başvurularda çalışma vizesi harcı  ve değerli kâğıt bedeli çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliğe yatırılmaktadır.

SORU: İzin alarak Türk vatandaşlığından çıkmış ve Mavi Kart almaya hak kazanmış bulunanlar çalışma vizesi almak zorunda mıdır?

CEVAP: Mavi Kart almış olanlar veya almaya hak kazananlar, mesleğin ifasına ilişkin olarak ulusal mevzuatımızdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve özel kanunlarda yer alan hususlar saklı kalmak koşuluyla, 6735 sayılı Kanun hükümleri gereğince Bakanlığımızdan çalışma vizesi almalarına gerek bulunmamaktadır.


SORU: Yabancı çalışma vizelerini denetleme görevi kime verilmiştir? 

CEVAP:  Yabancıların ve işverenlerin kanunla belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetlenir. Bu Kanun çerçevesinde yapılan denetim ve soruşturmalar, ilgili mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümleri gereğince yapılır ve ilgili yaptırımlar uygulanır.


SORU: vizesiz çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında hangi işlemler uygulanır?

CEVAP: Çalışma vizesi olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

Çalışma vizesi bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.


SORU: Türkiye’de çalışacak yabancılar her türlü mesleği icra etme hakkına sahip midir?

CEVAP: Türkiye’de bazı meslek ve görevlerde yabancılara çalışma vizesi verilmemektedir.

Yabancılara çalışma vizesi verilemeyen meslek ve görevler Çalışma ve Sosyal Bakanlığı internet sitesinde güncellenmektedir.

SORU: Çalışma vizesi verilen yabancıların sosyal güvenlik kaydı nasıl yapılacaktır?

CEVAP: Yurtiçinden yapılan başvurularda, başvurunun onaylanmasının takiben 30 gün içinde, yurtdışından yapılan başvurularda ise yabancının yurda giriş tarihinden sonraki 30 gün içerisinde SGK sigortalı girişinin yapılması zaruridir.


SORU: Hangi yabancılar için Türkiye’de ayrıca sosyal güvenlik primi ödenmeyecektir?

CEVAP: Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış bir ülkenin vatandaşı alan yabancılardan sigorta primlerinin kendi ülkesinde ödenmeye devam ettiğini kanıtlayanlar, Sözleşmelerde belirtilen süre kadar Türkiye’de sosyal güvenlik yükümlülüklerinden muaftır.


SORU: Yabancı adına çalışma vizesi düzenlenmesini takiben, yerine getirilmesi gereken bildirim yükümlülükleri nelerdir?


CEVAP:   Bünyesinde yabancı kişi çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izni ile ilgili değişiklikleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

Burada belirtilen bildirim yükümlülüklerini vaktinde yerine getirmeyen süresiz veya bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için ayrı ayrı idarî para cezası verilir.

SORU: Ev hizmetlerinde hangi hallerde yabancı çalıştırılmasına vizesi veriliyor, koşulları nelerdir?

CEVAP: Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere yapılan çalışma vizesi başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değerlendirilmektedir.

Hasta bakımı, yaşlı ile küçük çocuğu bulunanlar haricinde konutlarda yabancı personele çalışma vizesi verilmemektedir.

Bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması zaruridir.

Ciddi bakım gerektiren haller haricinde erkek yabancılara konutlarda çalışma vizesi verilmemektedir.

SORU: Yabancıyım çalışma vizesi almak istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim?

CEVAP: Çalışma vizesi başvurularının bir işveren üzerinden yapılması gerekmektedir.

SORU: Başka bir işyerinde çalışma vizesi bulunan bir yabancıyı kendi firmamızda çalıştırabilir miyiz?

CEVAP: Yabancılara çalışma vizeleri belirli bir işyeri veya konutta çalışmak üzere verilmekte olup, yabancının bu işyerinden ayrılması halinde vizesi geçerliliğini yitirmektedir. Bir işverenin yanında çalışma vizesi bulunan bir yabancının aynı vize ile başka bir işyerinde çalışabilmesi mümkün bulunmadığından, yeni işvereninin Bakanlığımıza çalışma vizesi başvurusunda bulunarak kendi işyerinde çalıştırmak üzere yeni bir çalışma vizesi alması gerekmektedir. Yeni işverenin bu yabancıya ilişkin çalışma vizesi talebinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca olumlu değerlendirilmesi halinde önceki çalışma vizesi iptal edilir. 


SORU: Çalışma vizesi aldığımız yabancı şahsın işe başlamaması veya başladıktan sonra işten ayrılması halinde çalışma vizesi iptal işlemi nasıl yapılacaktır?

CEVAP:  Çalışma vizelerinin iptal edilmesine ilişkin işveren başvuruları internetten sistem üzerinden yapılır. İptal talebi işveren veya vekili tarafından imzalanmış  dilekçenin  (dilekçede ayrılış tarihi ve nedeni mutlaka belirtilecektir.)  pdf olarak sisteme yüklenmesi halinde işleme alınır. İptal Başvuruları e-devlet şifresi ile sisteme girilerek; Başvuru İşlemleri menüsü “Başvuru Takip-Başvuru Durum Görüntüle - İzin İptal Talebi” butonuna tıklanıp yapılır. Sisteme yüklenen dilekçe ayrıca kâğıt ortamında Bakanlığımıza gönderilmez.

SORU: E-devlet kapısı üzerinden yapılan çalışma vizesi başvurusunun ardından gerekli form ve belgeleri Bakanlığınıza göndermek için ne kadar süre vardır?

CEVAP: Yurtiçinden Çalışma Bakanlığı’na yapılan çalışma vizesi başvurularının elektronik ortamda yapılması ve kâğıt ortamında imzalanarak diğer belgelerle birlikte, elektronik başvurunun tamamlanmasını takip eden altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir.

Türk Dış Temsilcilikler aracılığıyla gerçekleştirilen başvurularda ise; Temsilciliğe yapılan başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işveren, e-devlet üzerinden çalışma vizesi başvurusu yapması ve yine aynı 10 işgünü içinde gerekli evrakları Çalışma Bakanlığı’na ulaştırması gerekmektedir.

SORU: Yurtdışından yapılan başvurularda, sisteme girişte 10 iş günlük süre geçirildiğinde, ne yapılmalıdır?

CEVAP: Bu durumda yurtdışı başvurusunun yenilenmesi, yeni bir referans numarası alınması ve takip eden 10 işgünü içinde online başvurunun yapılması ve ıslak imzalı evrakın Çalışma Bakanlığı’na ulaştırılması gerekir. Bununla birlikte, başvurunun yenilenmesi için, ilk başvurunun üzerinden 30 gün geçmesi gerekir.

SORU: Turizm vizesi ile Türkiye’de bulunan bir yabancı adına yurtiçinden çalışma vizesi başvurusu yapılabilir mi?

CEVAP: Hayır. Ön lisans ve lisans öğrenimi amacıyla verilenler hariç, toplam süresi en az 6 ay olan ve geçerliliği sona ermemiş ikamet izni bulunan yabancılar için yurtiçi başvuru yapılabilir.

SORU: Bir yabancı çalıştırmaya karşılık 5 Türk vatandaşı çalıştırılması zaruri midir?

CEVAP: Evet. Çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı için minimum beş Türk vatandaşının istihdamı zorunludur.

SORU: Yabancı şirket ortağı için çalışma izni alınabilmesi için dahi, 5 Türk vatandaşı istihdamı şartının sağlanması zaruri midir?

CEVAP: İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma vizesinin son altı ayı için aranmaktadır.

SORU: Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi olanlar Türk vatandaşı istihdamında dikkate alınır mı?

CEVAP: Sosyal güvenlik destek primine bağlı olarak çalışan ve adlarına SGK’ya primi yatırılan vatandaşlarımız Türk vatandaşı istihdamında dikkate alınır.

SORU: Turizm sektöründe çalışan işyerlerinde de, 5 Türk vatandaşı istihdamı şartı zaruri midir?

CEVAP: İlgili kanun gereğince; turizm şirketlerinde istihdam edilen yabancı personelin sayısı, toplam personelin yüzde 10'unu geçemez. Bu oran Kültür ve Turizm Bakanlığınca yüzde 20'ye kadar artırılabilir. Dolayısıyla çalışma vizesi talep edilen her bir yabancı için minimum beş Türk vatandaşının istihdamı zaruridir.

SORU: Doğrudan yabancı yatırım şartlarına uymaktayız, 5 Türk vatandaşı istihdamı şartı bizim için de sağlanmalı mıdır?

CEVAP: Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlar ölçütlerini karşılayan firmalarda kilit personel konumundaki ilk yabancının çalışma vizesi talebi değerlendirilirken 5 Türk vatandaşı istihdamı şartı aranılmamaktadır

SORU: Yabancıya ödeyeceğimiz ücretler hakkında bilgi alabilir miyim?

CEVAP: Çalışma vizesi talep edilen yabancılara yapacakları meslek ve görevlere uygun olarak minimum ücret seviyeleri belirlenmiştir. Söz konusu ücretler Çalışma Bakanlığı internet sitesinde yer alan Değerlendirme Kriterlerinin 5. maddesinde bildirilmektedir. Yabancılara ilişkin sosyal güvenlik prim ödemelerinin de bu miktarın altında olmaması gerekir.

SORU: Yabancı uyruklu doktorlar Türkiye’de çalışabilir mi?

CEVAP: Yabancı doktorlar Türkiye’de çalışabilirler. Bu çerçevede, yabancı uyruklu doktoru istihdam edecek özel sağlık kuruluşlar, öncelikle Sağlık Bakanlığı’ndan (İl Sağlık Md.) alacağı ön vize (mesleki yeterlilik) belgesi ile birlikte Çalışma Bakanlığı’na çalışma izni başvuru yapmakta ve talebi uygun bulunanlara çalışma izni verilmektedir. Çalışma izni talep edilen yabancı yurtdışındaki tıp fakültelerinden mezun ise, diploma denklik belgesi ibrazı zorunludur.

SORU: Yabancıyım, Türkiye’ de bir üniversitede öğrenciyim, okuduğum bölümden kaynaklı zorunlu stajım var, bunun için çalışma vizesi alınması gerekiyor mu?

CEVAP: Üniversite eğitimi gereği yapılması zorunluluk arz eden stajlar için çalışma vizesi alınmasına gerek bulunmamaktadır. Fakat bu durumda ilgili Üniversite veya Fakülteden alınacak konuya ilişkin resmi bir yazının bulunması gerekmektedir.

SORU: Yabancı uyruklu şirketlerin ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin çalışma vizesi alması gerekir mi?

CEVAP: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince kurulmuş olan;

-        Ltd şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,

-        Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi,

-        Komandit şirketlerin yönetici sıfatında olan komandite ortağı

olan yabancılar çalışma vizesi alarak çalışabilirler.

 6102 sayılı Kanun uyarınca kurulmuş;

-        Anonim şirketlerin Türkiye’de oturmayan yönetim kurulu üyesi,

-        Diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı,

çalışma vizesi muafiyeti kapsamında değerlendirilir.

SORU: Bir yabancının Part-time (kısmi süreli) olarak çalıştırılmak istendiğinde, nasıl bir yol izlenmelidir?

CEVAP: Yabancılar için Çalışma Bakanlığınca bildirilen ücret üzerinden sosyal güvenlik primleri tam olarak ödenmesi halinde yabancılar part-time (kısmi süreli) çalıştırılabilirler.

SORU: Çalışma vizesi olan bir yabancının işyerinin unvanının veya adresinin değişmesi durumunda çalışma vizesi iptal edilir mi?

CEVAP:  Durum resmi makamlardan (Ticaret odası gibi) alınan belgelerle kanıtlanması şartıyla, çalışma vizesinde Çalışma Bakanlığınca gerekli değişiklik yapılır.

SORU: SSK sicil numarası 23 haneden oluşanlar, Ne yapabilir?

CEVAP: 23 haneyi takip eden son 3 hane 000 olarak girilmelidir.

SORU: Konutumda yabancı çalıştırmaya ihtiyaç duyuyorum, kullanıcı bilgilerini doldururken sermaye bilgilerim soruluyor, tutar olarak ne yazmalıyım?

CEVAP: Başvuru yapan kişi işverenin kendisi olduğunda, (hane halkı butonu seçilmelidir) “sermaye bilgileri”  sekmesi çıkmaz. Ancak, işveren adına 3. bir kişinin e-devlet şifresiyle kullanıcı sıfatı ile başvuru yapılıyorsa yani “hane halkı” değil de “DİĞER” butonu seçilmişse, “sermaye bilgileri” sekmesindeki  tutar sıfır olarak yazılıp bu sekmenin geçilmesi gerekir.

SORU: Kayıt işlemlerimi tamamladıktan sonra, e-mail gelmediği takdirde, ne yapılabilir?

CEVAP: Yeniden sisteme girilmesi ve bilgilerin yeniden girilerek başvurunun tamamlanması gerekmektedir.

SORU: Sistemde yabancı hakkında bilinmeyen bilgilerle ilgili soruların hepsi doldurulmak zorunda mıdır?

CEVAP: Doldurulması zorunlu alanlar yıldız (*) işareti ile işaretlenmiştir. Mümkün olduğunca yabancı ile temasta olunarak bilgilerin eksiksiz doldurulması önemlidir.


SORU: Talep edilen belgelerin hangileri sisteme yüklenip, hangileri Bakanlığa gönderilmesi gerekir?

CEVAP: Başvuru tamamla butonuna tıklandıktan sonra görülen metinde, kâğıt ortamında gönderilecek belgeler bilgisi yer almaktadır.

SORU: Yabancı Çalıştıracak İşveren Başvuru Dilekçesi içinde “Barkot (ID) numarası” diye belirtilen numaraya nasıl ulaşılabilir?

CEVAP: Başvuru ID numarası, Kullanıcı Hesabı açıldıktan sonraki aşamada, elektronik başvuruya başlanıldığında sistem tarafından otomatik olarak üretilir.


SORU: Çalışma izni kartı nasıl gönderilmektedir?

CEVAP: Başvurusu olumlu bulunan yabancılar için hazırlanan çalışma izni kartları PTT Kargo aracılığıyla işverenin adresine gönderilmektedir.

SORU: Çalışma vizesi alan yabancıların adres kaydı nasıl yapılır?

CEVAP: Çalışma vizesi verilen yabancılar Türkiye’ye giriş tarihinden sonra, en geç yirmi iş günü içinde, ilçe nüfus müdürlüklerine başvurup adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

SORU: Uluslararası koruma (sığınma) için başvuru yapanlar çalışma vizesi için alabilirler mi?

CEVAP: Sözkonusu statü için yapılan başvuru tarihinden altı ay sonra, anılan kişileri çalıştırmak isteyen işverenler tarafından Çalışma Bakanlığı’na çalışma vizesi başvurusu yapılabilir.

SORU: Çalışma vizesi verilirken pasaport süresi dikkate alınmakta mıdır?

CEVAP: 6458 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince, Çalışma Bakanlığınca talebi uygun görülen yabancılara verilen çalışma izinleri pasaport bitim tarihinden altmış gün önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenir. Çalışma vizesi başvuru tarihinde “altmış günden az süre süresi kalan pasaport” ile yapılan çalışma vizesi başvuruları işleme alınmaz.

SORU: Suriye uyruklu yabancılar için çalışma vizesi başvurusu yapılabilir mi?

CEVAP: Göç İdaresinden en az altı ay süreli ve geçerliliği sona ermemiş ikamet izni alan veya Geçici Koruma kapsamındaki Suriye vatandaşlarını çalıştırmak isteyen işverenler Çalışma Bakanlığına çalışma vizesi başvurusu yapabilir.