Türk Vatandaşı ile Evlilikte Bilinmesi Gereken Hususlar

TÜRK VATANDAŞI İLE EVLENME

Evlenmek için nereye, nasıl ve hangi belgelerle müracaat edilir?

• Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin resmi ikametinin olduğu yerin evlendirme memurluğuna birlikte bizzat müracaat ederler.
• Müracaat, fotoğraflı evlilik için sağlık raporu, fotoğraflar ve nüfus cüzdanı gibi evraklar mevcut ise, kadın ve erkek veya onların resmi temsilcilerince, örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imzalanmış "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır.
• Müracaat sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, müracaatı kabul eden memur tarafından yapılır. Sözlü başvuru halinde, bu, evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalanır ve onaylanır.
• Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

Evlenebilmek için sağlanması gerekli belgeler nelerdir?

• Fotoğraflı, soğuk ve ıslak mühürleri muntazam olan, TC Kimlik Numarası bulunan ve yıpranmamış Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi

• Beşer(5) adet vesikalık fotoğraf: Fotoğrafların, uygun kıyafet içerisinde, erkekler baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması önemlidir. Kadınların cepheden, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtüsü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilir.
• Evlenmeye engel hastalığının olmadığını gösteren sağlık raporu.

Rıza Belgesi: 16 yaşını bitirmiş erkek/kadınlar ancak yargıç kararıyla; 17 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar kanuni temsilcilerinin rızası ile evlenebilir. Kanuni temsilcilerinin rızası gereken bu durumda;

a) Evlenme Beyannamesindeki “Kanuni Temsilcinin İzni” bölümündeki ayrılan bölümlere, anne ve baba veya vasisi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda imza atılması gerekir. Eşler ana ve baba veya vasi başka şehirde olup bizzat gelmeleri mümkün değilse oturdukları şehirde bir notere bizzat giderek çocuklarının evlenmesine rızalarının olduğunu gösteren muvafakatnameyi “Evlenme Dosyasına” konulmak üzere müracaat yapılacak evlendirme memurluğuna ulaştırmaları gerekir.

b) Ana ve babadan birinin vefat etmiş olması halinde sağ olan veya boşanma vaki ise velayet verilmiş olan tarafın imzası kafidir. Ana ve baba her ikisi de sağ ise ikisinin birden rızalarını belgelemeleri gerekir, sadece birinin razı olduğunu beyan etmesi kabul edilmez.

c) Rıza belgesi vasi tarafından imzalandığı takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı talep edilir ve dosyaya konulur.