T.C. Vatandaşlığının Kazanılması İle İlgili Sık Sorulan Sorular

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

SIK SORULAN SORULAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınma müracaatı yapmak istiyorum. Nereye başvurmam gerekiyor?

​Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılmasında müracaatlar yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu Valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.​

2- Vatandaşlığı kazanma işlemleri ne kadar sürede sonuçlandırılır?

Vatandaşlık müracaatlarında aranılan belgelerin eksiksiz olması halinde, uygun bir süre içerisinde işlemi tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik olan bilgi ve belgelerin kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması temin süresine göre değişmektedir.​

3- Türk vatandaşı ana ya da babaya bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanılması mümkün müdür?

403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun Birinci Maddesi uyarınca Türk vatandaşı ana veya babadan doğanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptirler.

4- Bir Türk vatandaşı ile evlilik yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılması mümkün müdür?

Üç yıl süre ile Türk vatandaşıyla evli olan ve halen evliliği devam eden yabancılar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak üzere müracaatta bulunabilirler. Müracaat üzerine yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda durumu uygun görülenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanırlar.

5- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını koruyarak, yabancı bir devlet vatandaşlığına geçilebilmesi mümkün müdür?

Yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere müracaatta bulunmanız ve bu iznin verilmesine dair gerekli şartları taşımanız halinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığınızı muhafaza kaydıyla, yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmenize izin verilebilir.

6- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına müracaat sırasında, yaşı küçük olmakla birlikte işlemlerin devamı sırasında reşit olan çocuklar için ne yapılabilir?

​Anne ve babalarına bağlı olarak vatandaşlık durumları tetkik edilen küçük çocukların, vatandaşlık işlemleri sonuçlanmadan reşit yaşa gelmeleri halinde, müracaat makamları bilgilendirilerek adlarına vatandaşlık dosyasının düzenlenmesi gerekir.

7- Vatandaşlık işlemlerimin makul sürede sonuçlandırılabilmesi için ne yapılabilir?

Müracaat tarihinden sonra yapılan adres değişikliklerinizi bildirmeniz, oturum sürelerinizin yenilenmesi halinde ikamet tezkerenizin noter tasdikli bir örneğinin, medeni halinizde farklılık olduğu takdirde buna ilişkin belgelerin, çocuğunuzun doğması halinde doğum belgesinin tasdikli birer örneklerini dilekçeniz ekinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne göndermeniz gerekmektedir.

8- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınma müracaatı reddedilmiştir. Yeniden müracaat edebilir miyim?

5901 sayılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı Kanununda aranılan koşulları taşımanız halinde ikamet ettiğiniz yerin Valiliğine müracaat ederek yeniden başvuru yapabilirsiniz.

9- Yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmak için nereye ve hangi evraklarla başvurmam gerekir?

Yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmak isteyen kişi yurt içinde ikamet ettiği yer Valiliğine, yurt dışında ise Türk dış temsilciliklerine şahsen müracaat ederek, düzenlenecek dosyasının İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen kişi adına, müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan bir dosya düzenlenir:

a) İsteğin ifade edildiği form dilekçe.

b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan Nüfus Kayıt Örneği.

c) Şahsın pasaportu veya benzeri belge, vatansız ise edinilmesi mümkün olması halinde buna ilişkin belge.

d) Medeni Durum Belgesi

e) Kişi T.C. vatandaşlığını kaybettikten sonra, varsa medeni durumunda meydana gelen değişikliklere ilişkin belge.

f) Evli ise nüfus kayıt örneği.

g) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde farklılık olmuş ise bunu gösteren belge.

h) Hizmet bedelinin maliyeye yatırıldığını gösteren makbuz.

10- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak için Türkiye’de ikamet etme süresi ve bu süre içerisinde ne kadar süre yurt dışında bulunabilirim?

​5901 sayılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı Kanunu uyarınca; müracaat tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmanız gerekmektedir.

Ancak, ilgili bentte öngörülen ikamet süresi Türk soylu yabancılar için 31 Aralık 2010 tarihine kadar 2 yıl olarak uygulanır.

İkamet edilen süreler içerisinde altı aydan fazla yurt dışında bulunulması veya ikamet tezkeresi alınmadan kalınması ikameti kesintiye uğratır.

11- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığını İstisnai olarak kazanmak için nasıl müracaat yapılır?

5901 sayılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesi, istisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılması ile ilgilidir.

12- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmak için başvuran yabancılardan Türkiye’de öğrenim, geçici ikamet, turizm, öğrenci olan çocuğuna refakat, iltica talebi incelenen yabancı kişiler sıfatı ile ikametlerine izin verilen kişilerin taleplerinin red edilmesi hangi durumlarda sözkonusu olur?

İlgili Kanun uyarınca “yasal ikamet izni olmadan veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyeti göstermeyen; sığınma-iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi, diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli kimlik kartı sahibi gibi amaçlarla ikamete bağlandığı anlaşılan” kişilerin müracaatı kabul edilmez ve bu husus yazılı olarak kendisine bildirilir. Kişinin müracaatının kabul edilebilmesi için öncelikle geçici ikamet olarak kabul edilen ikamet izninin veriliş amacının değişmesi (ikamet, çalışma, Türk vatandaşı anne baba yanında v.b.) gerekmektedir. İkametin veriliş maksadının değişmesi halinde önceki almış olduğu ikametler (turistik ikamet hariç) ikamet süresine dâhil edilir.

13- İkamet tezkeresini nereden alabilirim?

İkamet tezkerenizi ikamet ettiğiniz İl Göç Müdürlüğünden alabilirsiniz.

14- İsim denklik belgesini nasıl alabilirim?

Denklik belgesi talebinde bulunan kişinin nüfus kaydında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadının bulunmaması halinde, imzalı dilekçelerini İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri, varsa muhacir belgelerinin bir örnzeğini dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.