Özellik Arzeden Yatırımlarda Çalışma İzni

ÖZELLİK ARZEDEN YATIRIMLARDA ÇALIŞMA İZNİ

İlgili Kanunda belirli şartlara haiz yabancı yatırımlarda istihdam edilen yabancılara verilen çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutulmuş ve daha kolay şekilde verilmesi öngörülmüştür.

Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırımlar; aşağıdaki şartların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder.

Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım değerleri (2017 yılı)

(TL tutarları her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak bulunmuştur.)

  1. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.333.150 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 100,2 Milyon TL olması,
  2. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.333.150 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 Milyon Amerikan Doları olması,
  3. Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 1.333.150 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,
  4. Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 33,3 Milyon Lirası olması,
  5. Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması.

İrtibat bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye; Ekonomi Bakanlığı’ndan faaliyet izni almış olmak kaydıyla, faaliyet süresi ile sınırlı olmak üzere Bakanlıkça çalışma izni verilir.

Kilit personel; Türkiye’de kurulu bulunan ve yukarıda bahsedilen doğrudan yabancı yatırım kapsamında tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personelidir:

A)

  1. Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,
  2. Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
  3. Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,
  4. Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,

alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi,

B) Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi,

C) İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi.