Oturum İzni Türleri ve Başvuru İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

 

OTURUM İZNİ TÜRLERİ VE BUNLARA BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

1- KISA SÜRELİ OTURUM İZNİ VERİLEN YABANCILAR

a- Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar; 

Bu amaçla oturum izni talebinde bulunan yabancıların, gerekiyorsa öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, üniversiteler vb. kurumlardan izin belgesi almaları; değilse araştırma konusuna ilişkin beyanda bulunmaları istenir.
 
b- Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar

Taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Aile üyelerinin konut üzerinde hisse sahip olmaları halinde aile bireyleri de bu çerçevede oturum izni başvurusunda bulunabilirler.
 
c- Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar

3 aydan daha uzun süre ticari amaçlı vize talebinde bulunan yabancılara verilir. Bu durumda yabancıdan temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeler talep edilebilir.
 
d- Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar; 

Bu amaçla verilen oturum izinlerinin süresi, eğitimin içeriği, süresi, yerine bağlı olarak değişmektedir. 


e- Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar;

Bu amaçla oturum izni talebinde bulunan yabancıların ilgili kurum/kuruluştan alacağı bilgi ve belgeyi sunması istenir. Oturum izni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez.

Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) çerçevesinde Türkiye’ye gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden başlamak üzere üç ay içinde genel sağlık sigortası (GSS) yaptırmak için talepte bulunanlardan ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde GSS için başvuruda bulunmayanlardan özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.
 
f- Turizm amaçlı kalacak yabancılar

Bu amaçla oturum izni talebinde bulunan yabancılara seyahat planlarına bağlı olarak (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) izin verilir.
 
g- Tedavi görecek olan yabancılar; 

Bu amaçla Türkiye’ye gelen yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır. Bunlardan, tüm tedavi giderlerini ödediklerini belge ile ispatlayanlardan sağlık sigortası şartı aranmaz. Oturum izinleri tedavi sürelerine uyumlu olacak şekilde düzenlenir.

Tedavi süresince konaklama, yiyecek veya sağlıkla ilgili giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti halinde sağlık sigortası şartı aranmaz.

İlgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşundan gerekirse yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge talep edilebilir.

Türkiye ile imzalanan Sağlık İşbirliği anlaşmaları çerçevesinde tedavi olmak amacıyla gelen yabancıların beraberindeki refakatçilerin (eğer ki anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) oturum izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir.

Ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların maksimum iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden oturum izni başvurularında geçerli sağlık sigortası koşulu aranmaz.

h- Adli veya idari idarelerin istek veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar; 

Bu amaçla verilecek oturum izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde tutularak belirlenir.

i- Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar; 

Türkiye’de dil öğrenimi amacıyla oturum izni başvurusunda bulunan yabancılara en fazla iki defa izin verilir. Oturum izni verilirken yabancının ilgili kuruma kayıt yaptırmış olma koşulu aranır.

Dil Kursunun süresi bir yıldan daha kısa ise, oturum izni süresi kurs süresini aşamaz. Kursu veren kurum, kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

j- Kamu kurumları kanalıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar; 

Bu amaçla düzenlenen oturum izinlerinin süresi bir yılı aşamaz. Konaklamam, yiyecek veya sağlığa dair giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılardan sağlık sigortası koşulu aranmaz. İlgili kurumlardan bilgi ve belge talep edilebilir.
 
k- Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar; 

Bu amaçla oturum izni talebinde bulunan yabancılara mezun oldukları tarihten sonraki 6 ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya has olmak üzere maksimum bir yıl süreli oturum izni verilebilir.

l- Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu;

Bu amaçla oturum izni talebinde bulunan yabancılara maksimum beşer yıllık sürelerle oturum izni verilir.

m- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar, 

Bu amaçla oturum izni talebinde bulunan yabancılara maksimum beşer yıllık sürelerle oturum izni düzenlenebilir.

KISA DÖNEM OTURUM İZNİ KAÇ YILLIK SÜRELERLE DÜZENLENİR?
Kısa dönem oturum izni, istisnalar hariç olmak üzere, her defasında maksimum ikişer yıllık sürelerle verilir.

KISA DÖNEM OTURUM İZNİ KOŞULLARI NELERDİR? 

Kısa dönem oturum izni verilebilmesi için aşağıdaki koşulları taşıması gerekmektedir:
 
- Türkiye’de ikamet amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek,

- Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uyumlu barınma koşullarına sahip olmak,
- İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da kanunen bulunduğu devletin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,
- Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini sunmak.

KISA DÖNEM OTURUM İZNİ RED, İPTAL VEYA UZATILMAMA NEDENLERİ?
- Kısa dönem oturum izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,

- Oturum izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
- Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,
- Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi,
hallerinde kısa dönem oturum izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz. 

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Maksimum bir yıl süre için verilen kısa dönem oturma izni almak için Türkiye’de gayrımenkulü bulunan yabancı uyrukluların ve Türkiye’de ticari bağlantısı olan veya iş kuracak yabancı uyrukluların aşağıdaki dokümanların ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

İlk Başvuru

. Oturma izni müracaat formu

. Pasaport veya yerine geçen belgenin orijinali ve fotokopisi

. Dört adet vesikalık, biyometrik fotoğraf

. Kalacağı sürede yeterli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Müracaat formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir)

. Konutun müracaat sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*

. Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İki ülke arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o SGK’ndan alınan provizyon belgesi
o SGK’na Genel Sağlık Sigorta yaptırmak için başvuru belgesi
o Özel nitelikli sağlık sigortası

Uzatma Başvurusu

. Oturma izni müracaat formu

. Pasaport veya yerine geçen belgenin orijinali ve fotokopisi

. İki adet vesikalık fotoğraf

. Kalacağı sürede düzenli ekonomik imkâna sahip olduğuna dair beyan (Müracaat formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)

. Konutun müracaat sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*

. Önceki oturma izni belgesinin ibrazı**

. İdarenin istemesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**

. Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili SG sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğine dair belge
o SGK’ndan alınan provizyon belgesi
o Uzatma süresini içeren özel sağlık sigortası

* Türkiye’de gayrımenkulü bulunan yabancı uyruklular için gerekir.

** Türkiye’de ticari bağlar veya iş kuran yabancı uyruklular için gerekir.

2- UZUN SÜRELİ OTURUM İZNİ

- Türkiye’de kesinti olmaksızın minimum sekiz yıl oturum izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla Valilikler tarafından uzun dönem oturum izni düzenlenebilir.

- Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani oturum izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem oturum iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.

Uzun Dönem Oturum İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Uzun Dönem oturum izni süresiz düzenlenmektedir.

Uzun Dönem Oturum İzni Koşulları Nelerdir?

Uzun dönem oturum izninin düzenlenebilmesi aşağıdaki koşulları taşımak gerekmektedir.

- Kesintisiz minimum sekiz yıl oturum izniyle Türkiye’de yaşamış olmak,

- Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak,

- Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak,

- Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak,

- Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

Uzun dönem oturum izninin sağladığı haklar

Uzun dönem oturum izni sahibi yabancılar; 

- Askerlik yapma yükümlülüğü,

- Seçme ve seçilme,

- Kamu görevlerine girme  

- Muaf olarak araç ithal etme ve

- Özel kanundaki vaki düzenlemeler HARİÇ

- Sosyal güvenliğe dair hakları saklı kalmak kaydıyla- T.C. vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler. 

Uzun Dönem Oturum İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

- Kamu düzeni ve güvenliği açısından ciddi tehdit algılaması,

- Ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti, eğitim, sağlık haricindeki bir sebeple kesintisiz olarak bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunması,

durumlarında uzun dönem oturum izni iptal edilir.

Uzun dönem oturum izninin iptali valilikler tarafından yerine getirilir.

Uzun dönem oturum izni iptal edilen yabancıların tekrar başvurusu yapması

İptal edilen uzun dönemli oturum izinleri için tekrar başvurular Türkiye dışında konsolosluklara, Türkiye içinde ise yabancının ikamet ettiği ildeki Valiliğe bizzat ya da Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenen müracaat usulüne göre yapılır.

Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç, kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalınması nedeniyle uzun dönem oturum izni iptal edilen yabancılar, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda bulunabilir. 

Başvuru için hangi belgeler gerekmektedir?

Türkiye’de minimum sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş yabancı uyruklular, uzun süreli oturum izni almak için başvurabilirler. Bunun için, aşağıdaki belgeleri, ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmek gerekmektedir:

İlk Başvuru

. Oturma izni müracaat formu

. Pasaport veya yerine geçen belgenin orijinali ve fotokopisi

. Önceki oturma izni belgesinin fotokopisi

. İki adet vesikalık, biyometrik fotoğraf

. Müracaat sahibinin son 3 yıl içerisinde kamu idarelerinden sosyal yardım almadığını kanıtlayan belge

. Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan

. Adli sabıka kaydı

. Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden yalnızca biri yeterlidir):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğine dair belge
o SGK’ndan alınan provizyon belgesi
o SGK’na genel sağlık sigortalısı olmak amacıyla yapılan başvuruya dair belge
o Özel sağlık sigortası
o Müracaat sahibinin Adres Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olduğunu gösteren belge

Uzatma Başvurusu

Süresizdir. Uzatılması söz konusu değildir.

3- İNSANİ AMAÇLI OTURUM İZNİ

İnsani Oturum İzni Verilen Yabancılar Kimlerdir?

- Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya imkan dahilinde olmadığında,

- Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı verilmediğinde,
- Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelerine göre gerçekleştirilen işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,

- Müracaat sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,

- Acil nedenlerden dolayı veya ülke çıkarlarının muhafazası ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, oturum izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer oturum izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,

- Olağanüstü durumlarda,

insani oturum izni düzenlenebilir.

İnsani Oturum İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

İnsani oturum izni Bakanlığın onayı alınmak ve maksimum birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla Valilikler tarafından verilir ve uzatılabilir.

İnsani Oturum İzni Koşulları Nelerdir? 

İnsani oturum izinlerinde diğer oturum izinlerinin verilmesindeki koşullar aranmamaktadır.

İnsani Oturum İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

İznin verilmesini zorunlu kılan şartlar yok olduğunda bu izin Valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.
 
İnsani Oturum İznine İlişkin Diğer Hususlar

İnsani oturum izni alan yabancılar, iznin verildiği tarihten itibaren en geç 20 iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

İnsani oturum iznine haiz olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde, uzun dönem oturum izni hariç olmak üzere, koşullarını taşıdıkları diğer oturum izinlerinden birisi için başvurabilirler.

İnsani oturum izni ile geçirilen süreler, Kanunda öngörülen oturum izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmamaktadır.
 

4- AİLE OTURUM İZNİ

Aile Oturum İzni Düzenlenecek Yabancılar Kimlerdir?

5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanlar, herhangi bir oturum iznine sahip yabancılar, mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

a) Yabancı eşine,
b) Kendisinin veya eşinin reşit olmayan yabancı çocuğuna,
c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,

aile oturum izni düzenlenebilir.

Aile oturum izni, öğrenci oturum izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.
 
Aile oturum izni olan yabancılar aşağıdaki hallerde kısa dönem oturum izni talebinde bulunabilir:

- Boşanma durumunda Türk vatandaşıyla evli ve minimum üç yıl aile oturum izniyle kalmışsa,
- Destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyiciye bağlı aile oturum izniyle ülkemizde kalıyorsa,
- Ülkemizde minimum üç yıl aile oturum izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde.
 
Aile Oturum İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

- Aile oturum izni her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir.
 
- Aile oturum izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin oturum izni süresini aşamaz.
 
Aile Oturum İzninin Koşulları Nelerdir? 

Aile oturum izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35 inci maddesinde yer alan koşulları taşıması gerekmektedir.

- Destekleyicide aranan koşulları karşılamak,

(Destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, minimum 1 yıl Türkiye’de oturması ve adres kayıt sistemine kaydedilmiş olması)

- Destekleyicinin yanında kalmak amacıyla aile oturum izni talebinde bulunanlarda aranan şartları karşılamak,

(Ülkemizde kalış niyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, bildirilen şahıslarla birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini taşıdığını ortaya koyması, eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması, anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemesi, evliliğin aile oturum izni almak amacıyla yapılmamış olması)

Aile Oturum İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?
 
- Aile oturum izni için talep edilen koşulların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
 
- Aile oturum izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının saptanması,
 
- Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının olması,
 
hallerinde aile oturum izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

Aile Oturum İzni Almak İçin Gereken Belgeler:

İkamet Beyanname Formu
- 4 adet vesikalık fotoğraf
- Pasaportun aslı
- Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa)
- İkametli eşin tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi 
- İlk müracat işlemlerinde evlilik Belgesinin noter tasdikli tercümesinin aslı gerekir. Uzatmalarda ise Noter Tasdikli tercümesinin aslı ve fotokopisi gerekir.

NOT:
* Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi.
* Vekaleten müracaatta bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletinin aslı ve vekilin kimlik fotokopisi

5- ÖĞRENCİ OTURUM İZNİ

Öğrenci Oturum İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

- Aile oturum izni bulunmayan, ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara (Aile oturum izni bulunan ilk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar oturum izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. Bununla birlikte 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin oturum izni alması gerekmektedir),

- Türkiye’de bir üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) düzeylerinde eğitim görecek yabancılara,
 

öğrenci oturum izni düzenlenebilir.

Öğrenci oturum izni, öğrencinin yalnızca eş ve çocuklarına aile oturum izni başvurularında destekleyici olma hakkı sağlamaktadır. Diğer yakınlarına, oturum izni alma konusunda hiçbir hak sağlamaz.

Öğrenci Oturum İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Yabancı öğrencinin öğrenim süresi bir yıldan kısa ise, öğrenci oturum izni süresi öğrenim süresini geçemez. Kamu kurum/kuruluşları yoluyla gelerek Türkiye’de öğrenim görecek yabancılara, öğrenim süresince oturum izni verilebilir.

Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen, ilk ve orta öğrenimi görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle, öğrenimleri süresince birer yıllık sürelerle öğrenci oturum izni verilebilir ve uzatılabilir.

Öğrenci Oturum İzni Koşulları Nelerdir? 

- Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek

- Anılan Kanunun 7nci maddesi kapsamına girmemek, 
- Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini sunmak
 
Öğrenci Oturum İzninde Sağlık Sigortası

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine gereğince ilk kayıt tarihinden başlamak üzere 3 ay içinde genel sağlık sigortası yaptırmak üzere talepte bulunan yabancı öğrencilerden ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuru yapmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.

6- İNSAN TİCARETİ MAĞDURU OTURUM İZNİ

İnsan Ticareti Mağduru Oturum İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?
İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe görülen yabancılara insan ticareti mağduru oturum izni düzenlenmektedir.

İnsan Ticareti Mağduru Oturum İzni Süresi Nedir?
İnsan ticareti mağduru oturum izni Valiliklerce 30 gün süreli olarak verilmektedir. Bu izinler maksimum altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplamda üç yılı aşamaz.

İnsan Ticareti Mağduru Oturum İzni Koşulları Nelerdir? 

Diğer oturum izinlerindeki herhangi bir şart aranmamaktadır.

İnsan Ticareti Mağduru Oturum İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

- Yabancının kendi iradesiyle, suçun failleriyle tekrar bağ kurduğunun belirlenmesi,
- Getirilen yükümlülüklere uygun davranılmaması,
- Yabancının mağdur olmadığının tespit edilmesi
durumlarında insan ticareti mağduru oturum izni iptal edilir. Ancak sayılan durumların zorlama, korkutma, şiddet, tehdit gibi nedenlere bağlı olarak iradesinin dışında yaptığının tespiti durumunda oturum izni iptal edilmez.

6- İŞ GÖRÜŞMESİ VE MONTAJ AMAÇLI OTURUM İZNİ

Türkiye Dış Temsilciliklerinden alınmış 'İş Görüşmesi, Ticaret ya da Montaj Amaçlı Vize' ile gelen yabancılara 3 aylık oturum izni verilir.

İş görüşmesi ve montaj amaçlı oturum tezkeresi bir takvim yılı içerisinde bir defa düzenlenir.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • Dış Temsilciliklerden alınmış 'İş Görüşmesi, Ticaret ya da Montaj Amaçlı Vize'
 • Firmanın faaliyet belgesinin noter tasdikli orijinali
 • Firmanın vergi levhasının noter tasdikli orijinali
 • Firmanın ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli orijinali
 • Firmanın imza sirkülerinin noter tasdikli orijinali

7- KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞACAK YABANCILAR İÇİN OTURUM İZNİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancılar, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamadan önce oturum izni almalıdırlar.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • Sözleşmeli personel olarak çalışanlar için kurum ile yapılan sözleşme

8- ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞACAK YABANCILAR İÇİN OTURUM İZNİ

Özel eğitim kurumlarında çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak gelmiş olan yabancılar, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamadan önce oturum izni almalıdırlar.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • Yabancının çalışacağı işyeri ile yapılan iş sözleşmesi

9- TUR OPERATÖRÜ TEMSİLCİLERİ İÇİN OTURUM İZNİ

Tur Operatörü Temsilcilerinin ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliğinden "Tur Operatörü Temsilcisi" vizesi alarak gelmeleri ve Tur Operatörü Temsilcisi olarak faaliyetlerine başlamadan evvel veya her halükarda en geç 1 (bir) ay içerisinde İl Göç İdaresi’ne başvuruda bulunarak oturum izni almaları gerekmektedir.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Türkiye'deki acentenin Yabancılar Şube Müdürlüğüne muhatap yazısı
 • Yurt dışındaki Tur Operatörünün Türkiye'deki acenteye muhatap yazmış olduğu dilekçenin noter onaylı Türkçe Tercümesi
 • Yurtdışında faaliyet gösteren Tur Operatörünün bağlı olduğu Firmanın faaliyet belgesi, imza sirküleri ve imza yetki belgesi
 • Türk Acentesinin Sosyal Güvenlik Kurum İşyeri Sicil Numaraları
 • Türk Acentesinin TURSAB belgesi
 • Türk Acente ait Turizm İşletme belgesi
 • Yabancı Tur Operatörü ile Türk acente arasındaki sözleşme (yabancı dilde ise noter onaylı tercümesi)
 • Türkiye'deki seyahat acentesi yetkilisine Acente tarafından verilen yetki belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi
 • Yabancı uyruklu Tur Operatörü Temsilcisinin, Türkiye'deki acente yetkilisine Yabancılar Şube Müdürlüğündeki müracaat işlemlerini takip etmesi amacıyla (oturum tezkeresi teslim işlemleri hariç) onay verdiğine dair antetli kağıda yazılmış dilekçesi

10- ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİSYEN OLARAK ÇALIŞACAK YABANCILAR İÇİN OTURUM İZNİ

Devlet, vakıf üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalışacak yabancılar, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamadan önce oturum tezkeresi almalıdırlar.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • YÖK Başkanlığı'ndan alınacak izin yazısı
 • İşyeri ile yabancı arasında yapılan iş sözleşmesi

11- SPORTİF AMAÇLI OTURUM İZNİ

Türkiye'ye Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler sözleşmeleri süresince Ç.S.G. Bakanlığından çalışma izni almadan oturum edebilirler.

Ancak, vize süresinden daha uzun süre kalacak olan yabancıların oturum izni almaları zorunludur.

Sporcuların ve antrenörlerin oturum izinleri, futbol için Futbol Federasyonu, diğerleri için ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün uygun görüş yazısının ibraz edilmesi üzerine verilir.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • İlgili Federasyondan Çalışma Yazısı
 • Kulüple yapılmış olan sözleşmenin orijinali ve fotokopisi

12- SİRK VE GÖSTERİ AMAÇLI OTURUM İZNİ

Türkiye'de fuar ve sirklerde gösteri yapacaklar ile bu tür firmalarda görev alan ve süresi 6 ayı geçmemek üzere gelenler, Ç.S.G. Bakanlığı'ndan çalışma izni almadan ikamet edebilirler.

Ancak, vize süresinden daha uzun süre kalacak olan yabancıların oturum izni almaları zorunludur.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • Firmanın faaliyet belgesinin noter tasdikli orijinali
 • Firmanın vergi levhasının noter tasdikli orijinali
 • Firmanın ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli orijinali
 • Firmanın imza sirkülerinin noter tasdikli orijinali
 • Şirket ve sirk arasında yapılan sözleşmenin orijinali ve fotokopisi

13- BASIN MENSUBU OLARAK ÇALIŞACAK YABANCILAR İÇİN OTURUM İZNİ

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • Her ay için 1.000$'lık banka hesap belgesi veya döviz belgesi
 • Yabancı uyruklu şahıs kiralık evde kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Kontratı
 • Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C. vatandaşının noterden taahhütnamesi
 • Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi
 • Önceki yıllarda alınmış oturum tezkeresi varsa, oturum tezkeresinin orijinali

14- STAJ AMAÇLI OTURUM İZNİ

Türkiye'ye staj yapmak amacıyla uygun vize alarak gelen yabancılara, vize süresi kadar oturum izni verilir.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu,
 • 4 adet fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • Türk Dış Temsilciliklerinden Alınmış Staj Amaçlı Vize,
 • Staj yapacağı kurumdan staj sürelerini gösterir belge

15- LİSANS EĞİTİMİ ALMA AMAÇLI OTURUM İZNİ

Türkiye'de lisans eğitimi görmek amacıyla Türk Konsolosluklarından amacına uygun vize alarak gelen, öğrenim göreceği kurumdan alınmış belge sahibi yabancılara; ilk başvurularında 3 aylık oturum izni verilir. Yabancının okula kesin kaydının yapılması halinde bu süre bir (1) yıla çıkarılır.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • Sınav sonuç belgesi
 • Yurtta kalanlar için yurttan alınacak yazı

16- YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPACAK YABANCILAR İÇİN OTURUM İZNİ

Öğrenimini yurtdışında bitiren ve Türkiye’de Yüksek Lisans ve Doktora yapacak yabancılar; yurtdışındaki Türk Konsolosluklarından öğrenim amaçlı vize alarak ikamet tezkeresi için başvurabilirler.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • Yüksek Lisans ve Doktora yapacağı üniversiteden alınan öğrenci belgesi
 • Üniversiteden alınan 'Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu'
 • Burslu okuyanlar için burs aldığına dair yazı
 • Burslu okumayanlar için ise, öğrenim süresince geçimini ispat edecek gelir beyanı

17-  T.C. VATANDAŞI EŞE REFAKAT AMAÇLI OTURUM İZNİ

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • T.C. vatandaşı eşin 2 adet fotoğrafı
 • T.C. vatandaşı eşin nüfus cüzdanının orijinali ve fotokopisi

18- OTURUM İZİNLİ EŞE REFAKAT AMAÇLI OTURUM İZNİ

Her hangi bir nedenle oturum izni almış olan yabancının eşine de, eşinin oturum süresi kadar oturum izni verilir.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • İkamet izinli eşin tezkeresinin orijinali ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 • İlk müracaat işlemlerinde evlilik belgesinin noter tasdikli tercümesinin orijinali

19- T.C. VATANDAŞI ÇOCUĞA REFAKAT AMAÇLI OTURUM İZNİ

A grubu ülke vatandaşları; Türk vatandaşı olan oğlunun veya kızının yanında oturarak, oturum izni talebinde bulunan yabancı uyruklu anne ve babaya, 5 er yıl oturum izni verilir. 

B grubu ülke vatandaşları; Türk vatandaşı olan oğlunun veya kızının yanında oturarak, oturum izni talebinde bulunan yabancı uyruklu anne ve babaya ilk etapta 2 yıl oturum izni verilir. 

Ayrıca Türk vatandaşı olan veya ülkemizde herhangi bir sebeple oturum izinli olarak yaşayan yabancının yanında kalmak üzere oturum izni talebinde bulunan kardeşlerine 3 ay oturum izni resen verilir.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • Her ay için 300 $'lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi
 • T.C. vatandaşı çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
 • T.C. vatandaşı çocuğun nüfus cüzdanının orijinali ve fotokopisi
 • İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir.
 • İlk başvuru işlemleri sırasında, çocuk Türkiye'de doğduysa nüfus dairesinden alınan mernis doğum belgesi ve doğum raporu istenir.

20- OTURUM İZİNLİ ÇOCUĞA REFAKAT AMAÇLI OTURUM İZNİ

A grubu ülke vatandaşları; Herhangi bir sebeple ikamet izni alarak Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu oğlunun veya kızının yanında kalarak oturum izni talebinde bulunan anne ve babaya her defasında 5 yıl süreli oturum izni verilir.

B grubu ülke vatandaşları; Herhangi bir sebeple ikamet izni alarak Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu oğlunun veya kızının yanında kalarak oturum izni talebinde bulunan anne ve babaya; çocuklarının oturum süreleri kadar oturum izni verilir.

Ayrıca Türk vatandaşı olan veya herhangi bir sebeple oturum izni alarak Türkiye’de yaşayan yabancının yanında kalmak üzere oturum izni talebinde bulunan kardeşlerine 3 ay oturum izni resen verilir.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • Her ay için 300 $'lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi
 • İkametli çocuk 18 yaşından büyük ise noterden tasdikli taahhütnamesi
 • İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesi yabancı bir dilde ise Noter tasdikli tercümesi istenir.
 • Çocuğun oturum tezkeresinin orijinali ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi

21- T.C. VATANDAŞI ANNE-BABAYA REFAKAT EDECEK 18 YAŞINDAN KÜÇÜK YABANCILAR İÇİN OTURUM İZNİ

Anne veya babası Türk vatandaşı olanlara 5 yıl, anne veya babası yabancı olup da ikamet izni ile Türkiye'de bulunanların 18 yaşından küçük çocuklarına Anne veya Babasının oturum süresi kadar oturum izni verilir.

T.C. Vatandaşı anne babaya refakat edecek şahsın 18 yaşını doldurmamış olması gereklidir.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaportun orijinali
 • Anne-baba T.C. vatandaşı ise nüfus cüzdanlarının orijinali
 • Anne-baba T.C. vatandaşı ise nüfus cüzdanlarının orijinali
 • Anne-baba yabancı ise oturum izninin orijinali
 • Anne ve baba noter tasdikli taahhütnamesi
 • İlk müracaat işlemlerinde çocuğun doğum belgesinin noter tasdikli tercümesinin orijinali
 • Anne ve baba boşanmış ise mahkemenin verdiği velayet kararı
 • Anne ve baba ayrı yaşıyorlar ise diğer ebeveynin muvafakatnamesi
 • Anne ve baba ebeveynlerden biri vefat etmiş ise ölüm belgesi
 • Anne ve baba ebeveynlerden biri gaip ise mahkemenin verdiği gaiplik belgesi

22- AKRABA ZİYARETİ AMAÇLI OTURUM İZNİ

Türk Dış Temsilciliklerinden alınan 'Akraba ziyareti amaçlı vize' ile gelen yabancılara, talepleri doğrultusunda oturum izni verilir.

Bir takvim yılı içerisinde sadece 1 defa akraba ziyareti amaçlı oturum tezkeresi verilir.

Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet fotoğraf
 • Pasaport orijinali
 • Yanında kalacağı şahsın noterden taahhütnamesi
 • Dış Temsilciliklerimizden alınmış akraba ziyareti amaçlı vize

23- SIĞINMACI YABANCILAR İÇİN OTURUM İZNİ

Ülkelerindeki zulüm ve baskıdan firar ederek mülteci veya sığınmacı statüsüyle Türkiye'de kalan ve uluslararası koruma talep etmek isteyen yabancılardan, Türkiye'ye legal (pasaportlu) olarak giriş yapanlar bulundukları İl Valiliklerine, illegal (pasaportsuz) giriş yapanlar ise giriş yaptıkları sınır Valiliklerine giriş yaptıkları tarihten itibaren makul bir süre (10 gün) içinde sığınma talebine ilişkin müracaatlarını yapmak zorundadırlar.

10 gün süre içinde müracaat etmeyen yabancıların talepleri kabul edilmemektedir.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Oturum izninin orijinali ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 • Pasaportu olan şahısların, pasaportun orijinali ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi
 • Sığınma amaçlı oturum tezkeresi almak isteyen şahıslar, İl Göç İdaresi’nden randevu alabilirler.

24- TEDAVİ OLMAK AMACIYLA İSTENEN OTURUM İZNİ

Tedavi olmak amacıyla oturum izni almak talebinde bulunan yabancılara, durumlarını özel veya kamuya ait sağlık kuruluşlarından alacakları yazı veya rapor ile belgelemeleri durumunda tedavileri süresince oturum izni verilir. Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Dilekçe
 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaportun orijinali
 • Onaylı heyet raporu

25- KAÇAK YABANCILAR İÇİN OTURUM İZNİ

28 Mayıs 2012 tarihinden önceki bir tarihte, herhangi bir sebeple Türkiye’ye giriş yapmış olup, vize veya oturum izni süresi içinde ülkemizden çıkış yapmayan yabancılar, kaçak kalınan gün sayısına göre para cezaları ödedikten sonra oturum izni alabilirler.

Bir takvim yılı içerisinde 1 defa oturum izni verilir.

Müracaat için gerekli belgeler

 • Oturum Beyanname Formu
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Pasaportun orijinali
 • Her ay için 500 Amerikan Dolar tutarında banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi (Toplam 3.000 USD)
 • Kirada kalıyorsa; noter tasdikli kira sözleşmesi
 • Otelde kalıyorsa; otelden alacağı konaklama belgesi
 • T.C. vatandaşının yanında kalıyorsa; T.C. vatandaşının vereceği noter onaylı taahhütname
 • Daha önceden oturum izni alınmış ise, tezkeresinin orijinali ve işlem görmüş tüm sayfalarının fotokopisi
 • Oturum İşlemleri İçin yabancı uyruklu şahsın randevu sırasında hazır bulunması zorunludur.